Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Bulbmarketing.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

Személyes adatainak és privát szférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Annak biztosítása érdekében, hogy Ön minden információval rendelkezik személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót.

1. Adatkezelő

1.1. Általános rendelkezések

A Bulbmarketing.hu (Ökrös Viktória, székhely: 2040 Budaörs, Iparos u. 3-5., adószám: 55901372-1-43, nyilvántartási szám: 54644614, a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az Ön hozzájárulásán (valamint kapcsolatfelvételi formulán keresztül esetleges ajánlatkérés vagy karrier ponton keresztül esetleges állásjelentkezés esetén szerződés létrehozásához /teljesítéséhez szükséges adatkezelésen, vagy egyéb kapcsolatfelvételen) alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjai, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése értelmében (hírlevél-feliratkozási lehetőség esetén) az alábbiak szerint. Az Ön által megadott személyes adatok a jelen Tájékoztató 2. pontjában részletesen meghatározott célból kerülnek kezelésre.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a szükségesség, méltányosság, jogszerűség és átláthatóság GDPR-ban meghatározott szabályai alapján kezeljük. Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön hozzájárulásának megadásától annak visszavonásáig, illetőleg a jogszabályban meghatározott ideig érvényes.

1.2. Fogalmak

Az alábbi fogalmak a jelen Szabályzatban az alábbi jelentéssel bírnak:

  • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
  • Érintett: személyes adatból, illetve adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy
  • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • Harmadik ország: EGT államokon kívüli állam
  • Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
  • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, számadat, helymeghatározó adat, online azonosítók, elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése

2.1 Kapcsolatfelvételi formulák – online ajánlatkérések, kapcsolatfelvétel

Ön a Bulbmarketing.hu weboldalon található kapcsolatfélvételi formulák használatával információkat küldhet, illetve felveheti a kapcsolatot velünk e-mailen vagy telefonon keresztül. Az Adatkezelő tárolja és kezeli az Ön nevét, e-mail címét, országát, vagy az Ön által képviselt szervezetet, lakcímét, telefonszámát és egyéb személyes adatát, amelyet a kapcsolatfelvételi formulában megad annak érdekében, hogy személyesen kapcsolatba lépjen Önnel, illetve ellássa Önt az igényelt információkkal. Az Ön által az online formula kitöltésével megadott adatokat a fentieken túl az alábbi az Ön által meghatározott célra fogjuk kezelni és tárolni: hírlevél-feliratkozás, egyéb marketing célú megkereséshez való hozzájárulás. Ez csak abban az esetben történik meg, amennyiben Ön hozzájárult adatai ilyen, a kapcsolatfelvételen és információkérésen túli tárolásához és kezeléséhez a megfelelő checkbox elfogadásával a kapcsolatfelvételi formula alkalmazásakor. Személyes adata tehát hozzájárulása alapján, annak visszavonásáig, illetőleg az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük.

Személyes adatát Ökrös Viktória adatkezelő ismeri meg és kezeli. Személyes adatai nem kerülnek továbbításra. A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.2 Böngészés a bulbmarketing.hu weboldalon – Sütik használata

A bulbmarketing.hu weboldal sütiket használ. A sütikről, illetőleg engedélyezésük, használatuk szabályairól, az általuk gyűjtött adatok természetéről és felhasználásáról a mellékelt süti tájékoztató tartalmaz részletes információkat.

Az Adatkezelő által a sütikkel kapcsolatos adatok, amennyiben Ön ezeket megadja: IP cím, böngészési előzmény a bulbmarketing.hu weboldalon.

Az Ön sütikben tárolt adatait az Adatkezelő következő munkatársai ismerhetik meg: weblap admin, adatkezelő.

Az Ön sütikben tárolt adatait a következő személyeknek vagy szervezeteknek továbbítjuk: Google és a Google partnerei a Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban, Facebook és a Facebook egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban, külső weboldal szolgáltató.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

 

2.3 Alkalmazott sütik (cookie-k) fajtái:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik,                a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Jogalap: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése,  amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Használatot elősegítő sütik:

ezek a sütik megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Jogalap: a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Ez az adat a látogató számítógépén található, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i  általa a látogatót.

Teljesítményt biztosító sütik:

ezek a sütik információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

3. Hogyan gyűjtjük személyes adatait?

A személyes adatokat két fő módon gyűjtjük:

személyes adatok, amelyeket közvetlenül Ön bocsát rendelkezésünkre;

személyes adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk: adatait automatikusan gyűjtjük sütik segítségével a weboldalunk meglátogatásakor, a böngészője sütibeállításainak megfelelően. Adatokat gyűjtünk Öntől akkor is, ha kapcsolatba lép velünk a weboldalon keresztül, például a csevegési funkció használatával.

 

4. Adattovábbítás harmadik személyek részére

Weboldalunkat hivatásos szolgáltató hosztolja. Ez a weboldal operátor hozzáféréssel rendelkezik az oldalra továbbított vagy ott tárolt adatok tekintetében oly módon, amely jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározásra került. A weboldal szolgáltatást nyújtó szolgáltató titoktartásra kötelezett. Az Ön személyes adatai jelen tájékoztató 2. pontjában feltüntettek szerint kerülhetnek továbbításra harmadik személyek részére az Ön előzetes beleegyezésével.

5. Visszavonáshoz való jog

Ön visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez bármely, a 2. pontban meghatározott célok tekintetében bármikor, külön díjazás nélkül. A visszavonás nem érinti az adatkezelés visszavonás előtt jogszerűségét.

Ön hozzájárulását az Adatkezelő részére e-mailben vagy postai úton küldött megfelelő üzenetben, illetve a 2. pontban foglalt bármely megfelelő módszer választásával és alkalmazásával vonhatja vissza.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az engedély visszavonása az Ön adatainak törlésével jár, amely érinti az adatkezelés céljának megvalósulását.

6. Adatbiztonság

Technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk, hogy weboldalunk, illetve egyéb rendszereink védettek illetéktelen személyek részéről történő esetleges törlési, megsemmisítési, megváltoztatási vagy továbbítási kísérletektől az Ön személyes adata tekintetében.

7. Linkek

Internetes jelenlétünk magában foglalja más weboldalak linkjeinek alkalmazását. Azonban azt nem tudjuk biztosítani, illetve nem felelünk azért, hogy a másik weboldal működtetője megfelelő adatkezelési- és adatbiztonsági protokollt alkalmazzon.

Mint szolgáltató, csak a saját weboldalunkon található tartalomért vagyunk felelősek az általános jogi előírások értelmében. Saját tartalmunk megkülönböztethető más, egyéb szolgáltató által nyújtott tartalomtól. Más, harmadik személy szolgáltató által linkeken keresztül nyújtott tartalomért felelősséget nem vállalunk, nem alkalmazzunk azokat, mint saját tartalmat.

Egyedül azon weboldal szolgáltatója, amelyre az adott link mutat, felelős az illegális, helytelen vagy hibás tartalomért és információért, különösen azokért az esetleges károkért, amelyek ezen információk használatából vagy annak elmaradásából adódhatnak.

8. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő tájékoztatja a Önt, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását, törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén Ön tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Ön – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat es tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.

Ezen túlmenően Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

  • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
  • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
  • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
  • ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

9. Kapcsolat

Amennyiben Önnek további kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket. A Reklámtörvény 6. § (7) bekezdése értelmében az alábbi kommunikációs csatornákat használhatja hozzájárulásának visszavonására reklámküldemények küldése tekintetében, illetőleg adatai gyűjtésével, kezelésével vagy használatával kapcsolatos információk beszerzésére, azok helyesbítésére, zárolására, törlésére vagy bármely egyéb engedély visszavonására:

E-mail cím: info@bulbmarketing.hu
Postai cím: 2040 Budaörs, Iparos u. 3-5.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a Bulbmarketing képviselője elérhetősége: info@bulbmarketing.hu